2017 YILI HARÇLARI
İDARE MAHKEMELERİNDE
Başvurma Harcı 31,40
Karar Harcı 31,40
YD Harcı ( Yd'li dava açılması halinde ) 51,70
Delil Tespiti Harcı 51,70
Müdahil Harcı 31,40
Vekalet Suret Harcı (Avukatların tasdik ettiği vekaletname suretlerinden, Tasdikli Fotokopiler dahil) 4,60
Suret Harcı (İlamın her sayfasının suretinden , tasdikli fotokopiler dahil ) 1,80
Keşif Harcı 221,80
İSTİNAF (İDARE )
Başvurma Harcı (İstinaf Harcı) 85,70
Karar Harcı (Başvuruda tahsil edilmeyecek) 31,40
Y.D. Harcı Esastan verilen kararlarda (Yd talebi bulunması halinde) 51,70
YD ye itiraz (Mahkemeye verilen yürütmeyi durdurma ret ve kabul kararlarına karşı) 85,70
KD. Aşamasında YD İstenirse YD Harcı 51,70
TEMYİZ (İDARE)
Başvurma Harcı 154,30
Karar Harcı 65,40
YD Harcı(YD'li temyiz talebinde bulunulması halinde) 51,70
Karar Düzeltme Harcı 65,40
KD. Aşamasında YD İstenirse YD Harcı 51,70

VERGİ MAHKEMELERİNDE

Başvurma 31,40
Karar (Başvuruda alınmaz) 31,40
Müdahil Başvurma Harcı 31,40
Vekalet Suret Harcı (Avukatların tasdik ettiği vekaletname suretlerinden , tasdikli fotokopiler dahil ) 4,60
Suret Harcı (İlamın her sayfasının suretinden , tasdikli fotokopiler dahil ) 1,30
İSTİNAF (VERGİ)
Başvurma Harcı 90,80
Y.D. Harcı Esastan verilen kararlarda (YD talebi bulunması halinde) 65,40
Karar Harcı (Karardan Sonra) 31,40
Not: YD'ye İtirazda (Mahkemelerce verilen yürütmeyi durdurma ret ve kabul kararlarına itiraz )İtiraz Harcı Yok
KD. Aşamasında YD İstenirse YD Harcı 65,40
TEMYİZ (VERGİ)
Başvurma Harcı 136,40
Karar Harcı (Karardan Sonra) 65,40
YD Harcı (Yd'li temyiz edilmesi halinde) 65,40
KD. Aşamasında YD İstenirse YD Harcı 65,40

DOĞRUDAN DANIŞTAY'A AÇILACAK İDARE DAVALARINDA

Başvurma Harcı 48,30
Karar Harcı 65,40
YD Harcı (Yd'li dava açılması halinde) 51,70

DOĞRUDAN DANIŞTAY'A AÇILACAK VERGİ DAVALARINDA

Başvurma Harcı 65,40
Karar Harcı 65,40
YD Harcı(Yd'li dava açılması halinde) 65,40
Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Harcı 257,50

ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİNE AÇILACAK DAVALARDA

Başvurma Harcı 48,30
Karar 65,40
YD(Yd'li dava açılması halinde) 51,70

İDARE VE VERGİ MAHKEMELERİNDE DAVA AÇILIRKEN PEŞİN ALINAN POSTA GİDERLERİ

Yeni Dava Posta Masrafı 110,00
Yeni Dava (Duruşma İstemli) 132,00
Yeni Dava (Yürütmeyi Durdurma İstemli) 154,00
Yeni Dava (Duruşma ve Yürütmeyi Durdurma İstemli) 176,00
Temyiz Posta Masrafı 90,00
Temyiz Posta Masrafı (Duruşma ve Yürütmeyi Durdurma ) 132,00
İdare Mahkemeleri Nispi Harç: Konusu belli bir değerle ilgili bulunan davalarda esas hakkında karar verilmesi halinde hüküm altına alınan anlaşmazlık konusu değer üzerinden binde 68,31 alınır (Nispi harç 31,40 TL aşağı olamaz.)
Vergi Yargısı Harçları
II-Nispi Harçlar

a-)Vergi Mahkemesi ve Bölge İdare Mahkemesi kararlarında:
Tarhiyata ve ceza kesme işlemlerine karşı mükellefin dava açması üzerine, Vergi Mahkemesinin nihai kararları Bölge İdare Mahkemesi kararlarında karar altına alınan uyuşmazlık konusu vergi, resim, harç v.b mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezaların toplam değeri (31,40-TL )'den az olmamak üzere (binde 4.55) harç alınır.(Bu miktardan evvelce ödenen harç mahsus edilir.)

2-)Danıştay kararlarında:

Karar altına alınan uyuşmazlık konusu vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezaların toplam değeri üzerinden (65,40.-TL)'den az olmamak üzere (binde 9.10) harç alınır.(Bu miktardan evvelce ödenen nispi harç mahsup edilir.)

3-)Celse Harcı: Taraflar veya vekilleri tarafından ertelenmelerine sebebiyet verilen celselerden (İdari Yargıda 31,40-tl den az olmamak üzere )(binde 2,27)
Tek Hakim Sınırı : 32.000-TL
Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi : 02.01.2017 tarihinden itibaren
Yargı Yerlerinde İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olsa veya Para ile Değerlendirilebilse Bile Maktu Ücrete Bağlı Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret:
Vergi Mahkemelerinde takip edilen dava ve işler için:
Duruşmasız: 1.100,00 -TL
Duruşmalı : 1.430,00 -TL
Yargı Yerlerinde İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olsa veya Para ile Değerlendirilmeyen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret:
İdare ve Vergi Mahkemelerinde takip edilen davalar için:
Duruşmasız: 990.00 -TL
Duruşmalı : 1.510.00 -TL
Bölge İdare Mahkemelerinde takip edilen istinaf yolu ile görülen takipleri için:
Bir duruşması olan için :990.00
Birden fazla duruşması veya keşif gibi avukatın da bulunması gereken sair işlemleri olan işler için :1.980.00

2017 Yılı Harçlar Listesini İndirmek için "Tıklayınız"